ما ایرانیان 1

ما ایرانیان

فرهنگ و خرد ما ایرانیان

 

 

انسان  موجودی است اجتماعی

 

هر کدام از ما شاید ده ها با ر این جمله کوتاه را در مقالات مختلف و کتب گوناگون خوانده یم.

این ویژگی انسان پیامد های بسیار گستردهایدارد.

احساس  نیاز ارتباط انسانها با یکدیگر ، همانند نیاز به آب یا خوراک می‌باشد.

بدون این ارتباطا ت زندگی‌ معنا ی واقعی خود را از دست میدهد.

تصور جا معهایانسانی‌  بدون ارتباطا ت تنگاتنگ با یکدیگر، میسر نیست.

بررسی این ارتباطا طات و پیدا کردن نقاط ضعف و قدرت آنها و سعی‌ در بوجود آوردن روابطی منطقی‌ ، احساسی‌ ، آنچنان که شایسته وبایسته نامانسان است امریست ضروری که باید از هر دریچهایبه  آن پرداخت.

هنر ، علم ، اقتصاد ، سیاست ، دین ، و …. هر کدام با شیوه های خاص خود پردازشی از این مهم دارند.

هدف بررسی‌ تک تک این شیوه ها نیست، و اینکه کدام مهمتر از دیگریست.هدف از این مقال این است که با شناخت  ویژگیهای انسان ،و  بررسی‌روابط  کنونیاش، نقاط   ضعف و قدرترا بیا بیم  و در نزدیکی‌ بیشتر با یکدیگر بکوشیم. چرا که ؛

                              انسان  موجودی است اجتماعی

ما ایرانیان در شرایط کنونی بیش از هر چیز نیاز به تحولات بنیادین فرهنگی‌ داریم.حتی دراقشار تحصیل کرده وجلو دارن علمی‌ و هنری و  ….. مان .

آنچه که امروز باعث تولید رنج و اندوه، شکست و تنهایی ، مصیبت و زاری ، عقب ماندن از قافلهٔ تمدن بشری، فقر و اعتیاد، فحشا و ناهنجاری های اجتماعی ، نفاق و دورویئ،بد بینی‌ و کلبی مسلکی، کژاندیشی‌ و تجاوز به حقوق دیگران، قتل و جنایت، یاس و نا امیدی، خود محوری و دیکتاتوری، و هر آنچه که از آن در عذابیم شده است، ریشه در فرهنگ وروابط  فرهنگیمان دارد.

نه به این معنا که عوامل دیگر را صفر دانسته و همه دردها را به آن نسبت دهیم.بلکه به این معنا که عوامل فرهنگی‌ در شرایط کنونینقش بسیار اساسی تر از دیگر عوامل دارند .

اشاره‌ا ی کوتاه به برخی‌ پدیده های ارتباطی‌ یا به عبارتی اجتماعی ما را در درک بیشتر این مهم یاری می‌کند.درک صحیح از هر کدام از این پدیده ها میتواند مناسبا ت انسانها را با یکدیگر جهت همزیستی‌ مسالمت آمیز و زیبا و دلنشین آنچنان که برا زنده نام انسان است ، عمیق تر و دل انگیز تر کند.

فقر

غالبا سفرهٔ تهی و نداشتن امکانات رفاهی و مادی در حد استاندارد های موجود ) در حوزهٔ مادی آن( را فقرمینامند.

غافل از آن که هر رفتارساده ما، جدا از تهییا  غنیبودن سفره مآن یا امکانات رفاهی مان ، میتواند فقر تلقی‌ شود.

به عبارتی دیگر بدون داشتن پول و ثروت هم میتوان غنی زیست و یا بر عکس با وجود پول و ثروت هم میتوان فقیر بود.

 نداشتن تحمل نظر دیگران، هر چند که مخالف نظراتما باشند، فقر است.این خود سرآغاز دیکتا توریست.

توجه داشته باشید که ایران سرزمینیست پهنا ور با زبانها، دینو آیین متفاوت، و فرهنگ های گوناگون، که قرن ها است که در کنار یکدیگر زندگی‌ میکنند.و وجود نظرات گوناگون بین آنها عاملی برای جنگ و خون ریزی نبوده است.

تنوعنظرات  و دیدگاه ها میتواند منجر به تکامل شود.اما ببینید که در زندگی‌ روزمره ما نیز آیا چنین است ؟

بیاید با یکدیگر روراست باشیم! آیا هیچ به مجموعهٔ کارهایی که در طولیک  روز ، یه هفته ، یک ماه ، و  …. می‌کنیدتوجه  عمیق کرده اید ؟

شما که از این نوع نیستید !؟

در محل کار جهت حفظ سمت و موقعیت شغلی‌ خود،هر گونهتحقیری را میپذیرند، اما در مقابل فرزندانو همسر خود شجاعت رفتاری دارندو حاضر به هیچ نوع عقب نشینی و انعطافی نیستند.

در یک گفتگوی خانوادگی صحبت از نظم و انضباط آهنین میکنند، اما در خیابان هنگام رانندگی‌ وقتی‌ که موقعیت را مناسب ببینند به راحتی‌ حتی چراغ قرمز را هم رد میکنند.

از ادب و احترام یاد میکنند اما همیشه منتظر سلام کردن کوچکترها به بزرگتر ها هستند.

دوستیتعریف میکرد موقع رانندگی‌ سعی‌ می‌کردم موقع پیچیدن راهنما بزنم و با احتیاط بپیچم و درست به همین دلیل مورد نا سزایدلخراش دیگر رانندگان قرار میگرفتم.این فقر نیست ؟

 

از آلودگی هوا و خطرات آن به تفصیل صحبت میکنند اما برای خرید میوه و سبزی هم از اتومبیل شخصی‌ استفاده میکنند.

برای عدالت اجتماعی و تسا وی حقوق سینه چاک میکنند امابه راحتی‌رشوه میگیرند ، با  زیر دستان  خود با بی‌ رحمی رفتار میکنند و به زن و فرزندان خود به سادگی‌‌  آب  خوردنتوهینمیکنند.

از نظم و انضباط کارمیان ملل اروپایی و ژاپن با افسوس صحبت میکنند، اما خود دیر به محل کار خود میرسند و به تنها چیزی که موقع کار توجه نمیکنند نظم است و مسولیت کاری.

بدیهی‌ است که این ویژگیهای رفتاری به صورت عام مورد نظر است.نه آنکه هر کارمندی یا همسری یا کارگری و …..اینگونه رفتار می‌کند.

آیا این چنین رفتارهای دو گانهای فقر نیست؟ فقر فرهنگی‌ ؟

 

                                                                          ادامه دارد

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید